KLAUZULA RODO

KLAUZULA RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), informuję że od dnia 25 maja 2018 roku:

 1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wieleniu , adres: ul. Jana Pawła II 3, 64 – 730 Wieleń.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Norbert Rataj. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych może Pani/Pan skontaktować się w sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych lub Pani/Pana danych osobowych dziecka i realizacji praw za pomocą adresu e – mail: iod@norsystem.pl

      3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

 1. i w celu wynikającym z udzielonej zgody na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a.

RODO), o ile zgoda taka została udzielona, tj. w celu utrwalenia wizerunku dziecka lub jego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania na zdjęciach/ filmach z takich wydarzeń jak wycieczki, uroczystości, konkursy oraz publikacje tych zdjęć/ filmów na stronie internetowej Szkoły, w kronikach, w lokalnych gazetach oraz portalu społecznościowym , gdzie Szkoła ma utworzony profil.

 1. w celu realizacji zadań ustawowych – zadań oświatowych wynikających z przepisów ustawy Prawo oświatowe lub ustawy o systemie oświaty oraz rozporządzeń wykonawczych (art. 6 ust. 1 lit c) i e) RODO).
 2. i w celu wynikającym z udzielonej zgody na przetwarzanie danych szczególnych, o ile zgoda taka została udzielona (art. 9 ust 2 lit. a) RODO) w zakresie dotyczącym zdrowia dziecka, tj. przede wszystkim posiadanych chorób lub alergii, niepełnosprawności, treści opinii psychologiczno – pedagogicznej celem zapewnienia mu stosownej opieki, przygotowywania posiłków, usprawiedliwiania jego nieobecności, zwolnień z ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego lub innych zajęć.
 1. Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych będą podwykonawcy Szkoły, w zakresie w jakim powierzono im przetwarzanie danych tj. nauczyciele, zewnętrzni informatycy, osoby prowadzące zajęcia dodatkowe, w przypadku wyrażenia zgody o której mowa w pkt 3 lit. a) – odbiorcy strony internetowej i profilu na portalu społecznościowym Szkoły.
 2. Podane przez Panią/Pana dane osobowe w tym adres e-mail, będą przetwarzane przez okres nauki Pani/Pana dziecka w Szkole, chyba że inny termin będzie wynikał z przepisów prawa – to przez okres wskazany w tych przepisach.
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści podanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo ograniczenia do ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem, do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.
 5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie będzie skutkowało niemożliwości realizowania przez dziecko obowiązku szkolnego w Szkole. W przypadku danych podawanych za zgodą o której mowa w pkt 3 lit. a) – podanie tych danych jest dobrowolne, w przypadku danych szczególnych podawanych za zgodą o której mowa w pkt 3 lit. c) – podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożliwością realizowania przez dziecko obowiązku szkolnego w Szkole.
 6. Podane przez Panią/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej. W przypadku danych podawanych za zgodą o której mowa w pkt 3 lit. a) – dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej za pomocą Internetu.
 7. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Skip to content